Projekt organizacji ruchu (Warszawa) zatwierdzany jest przez organ zarządzający daną drogą, może być to marszałek województwa (przy drogach wojewódzkich) lub starosta (przy drogach gminnych i powiatowych). Natomiast zarządcą ruchu na drogach krajowych jest Generalny Dróg Krajowych i Autostrad i to on zatwierdza projekty organizacji na nich ruchu. Może też powierzyć swoje zadania dotyczące ruchu na drogach krajowych odpowiedniemu marszałkowi województwa.

Projekt organizacji ruchu do zatwierdzenia mogą przedstawić następujące instytucje: zarząd drogi, organ zarządzający ruchem drogowym, inwestor albo jednostka, która realizuje dane przedsięwzięcie związane między innymi z robotami drogowymi, ruchem kolejowym lub przebiegiem turystycznych szlaków.

Organem odpowiadającym za plan, przebudowę lub remont, a także za utrzymanie i ochrony drogi, inaczej zarządcy dróg: dla dróg krajowych jest Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dla dróg wojewódzkich jest zarząd województwa, dla dróg powiatowych jest zarząd powiatu, a dla dróg gminnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Projekt organizacji ruchu przy zmianie ruchu wynikającej z remontu lub prac budowlanych, jest zatwierdzany przez organ zarządzający ruchem danej drogi. A jeśli zmiana ruchu dotyczy skrzyżowania, projekt zatwierdzać będzie organ, który zarząd ruchem właściwym dla drogi wyższej kategorii. Przykładowo jeśli droga powiatowa krzyżować się będzie z drogą powiatową i nastąpi zmiana ruchu drogowego, projekt nowej, tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzać będzie marszałek województwa (odpowiedzialny za ruch drogowy na drodze wojewódzkiej).

A jeśli zamknięcie drogi spowoduje jakiekolwiek ograniczenia ruchu stwarzające konieczność powstania objazdów drogami różnej kategorii, projekt organizacji ruchu drogowego zatwierdzany jest przez organ zarządzający drogą, na której zostały wprowadzone ograniczenia i zmiany.

Do projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie takich organów, jak: komendant wojewódzki policji (jeśli projekt obejmuje drogę wojewódzką lub krajową), komendant powiatowy policji (przy drogach powiatowych), komendant miejskiej policji (przy drogach położonych w mieście na prawach powiatu lub w stolicy, wyłączając z tego autostrady i drogi ekspresowe).